OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

A-Clean 111 25 l na odstranění olejů, mastnoty, vosku, sazí (111/25)

4 002,68 Kč

3 308,00 Kč bez DPH

Kód ACL-009
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

A-Clean 111, 25 l

A-Clean 111 je vysoce koncentrovaný odmašťovací prostředek založený na vodní bázi, určený k rychlému odstranění nečistot (např. mastnoty, minerálních olejů, sazí a špíny z podlah, nářadí, nákladních vozidel, autobusů, aut, motorů, kontejnerů, tankovacích stojanů a pistolí atd.).

Středně pěnivý

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

 

Nebezpečné látky:

Natriummetasilikaat, alcohols, C9-11, ethoxylate alcohols, C13-15, ethoxylated Sodium hydroxide.