OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

A-Clean 505 10 l na odstranění vápenatých usazenin z hliníku, nerezu

1 582,68 Kč

1 308,00 Kč bez DPH

Kód ACL-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

A-Clean 505, 10 l

A-Clean 505 je vysoce koncentrovaný kyselý čisticí prostředek určený na odstranění nečistot, rzi a náletové rzi, oxidace a vápnitých usazenin z nerezové oceli a hliníku, laku, dlažby a jiných keramických povrchů a dalších povrchů odolných proti kyselinám.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).

 

Nebezpečí látky:

Kyselina orthofosforečná, 14 %, sulphuric acid 6 %, alcohols, C13-15, ethoxylated.