OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ACETON 700 ml

88,69 Kč

73,30 Kč bez DPH

Kód ACE-006
Počet kusů
Skladem: 18 kusy

Aceton, 700 ml

Aceton je technické rozpouštědlo (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti.
Bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Skladujte uzamčené.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Obsah nebezpečných látek:

Aceton (Index: 606-001-00-8; CAS: 67-64-1)