OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ACETON 700 ml

71,63 Kč

59,20 Kč bez DPH

Kód ACE-006
Počet kusů
Skladem: 69 kusy

Aceton, 700 ml

Aceton nachází své uplatnění jako technické rozpouštědlo (např. pro celulózová lepidla) a pro další speciální činnosti.

Bezbarvá kapalina specifického zápachu, hořlavá, s vodou neomezeně mísitelná.


Nebezpečí:

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Obsah nebezpečných látek:

Aceton