OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Aqua World 3 x 15 ml

68,49 Kč

56,60 Kč bez DPH

Kód AIR-014
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor..

 

Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.

 

Nebezpečí:

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Spotřebujte do 36 měsíců.

 

Výrobce:

TOMIL s. r. o., Gen. Svatoně 149/IV, 566 01 Vysoké Mýto, Tel.: + 420 465 503 230, Fax: +420 465 503 211, E-mail: info@tomil.cz, www.tomil.cz