OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Aqua World 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

62,40 Kč bez DPH

Kód AIR-194
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

Air Happy Click Aqua World, 3 x 15 ml NN

Air Happy Click Aqua World rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

3,7-dimethyloktan-3-ol, 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd, dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, reakční směs benzenpropanalu, 4-ethyl-?,?-dimethyl- a 3-(2-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropanalu, reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehydu, 2,6-dimethylhept-5-enal, hydratropaldehyd, fenol, 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)- 2,6,10-trimethylundek-9-enal, 2-methylundekanal, eukalyptový olej


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.