OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Japanese Cherry 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

62,40 Kč bez DPH

Kód AIR-201
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Air Happy Click Japanese Cherry, 3 x 15 ml

Air Happy Click Japanese Cherry rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

3,7-dimethyloktan-3-ol,
cis-4-(isopropyl)cyklohexanmethanol,
(E)-2-benzylidenoktanal,
kumarin,
hexyl-salicylát,
1-(1,2,3,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on,
[1?(E),2ß]-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.