OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Limber Twist 3 x 15 ml

83,25 Kč

68,80 Kč bez DPH

Kód AIR-012
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Air Happy Click Limber Twist, 3 x 15 ml

Air Happy Click Limber Twist rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

Linalool, 3,7-dimethyloktan-3-ol, nerol, pentadekan-15-olid, dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd, eukalyptový olej, reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehydu


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.