OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Marine 3 x 15 ml

83,25 Kč

68,80 Kč bez DPH

Kód AIR-189
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Air Happy Click Marine Wave, 3 x 15 ml

Air Happy Click Marine Wave rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

Linalool, 2-methylundekanal, p-menthan-8-yl-(acetát), 2,6,10-trimethylundek-9-enal, reakční směs 3-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 4-(4-metyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1- karbaldehydu, cineol, 2,6-dimethylhept-5-enal, nerol, neryl-acetát, 2-isopropyl-5-methyl-cyklohexanon, [1?(E),2ß]-1-(2,6,6-trimethylcyklohex-3-en-1-yl)but-2-en-1-on


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.