OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Rain of Island 3 x 15 ml

83,25 Kč

68,80 Kč bez DPH

Kód AIR-010
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Air Happy Click Rain of Island 3 x 15 ml

Air Happy Click Rain of Island rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

3,7-dimethyloktan-3-ol,
4-terc.butylcyklohexyl-acetát,
piperonal,
2,6-oktadienal, 3,7-dimethyl-, reakční produkty s ethylalkoholem,
imethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd,
3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd,
methyl-(2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát),
2-methoxy-4-propylfenol,
undec-10-enal,
2,2,6-trimethyl-?-propylcyklohexanopropanol.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.