OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Tahiti Paradise 3 x 15 ml NN

75,50 Kč

62,40 Kč bez DPH

Kód AIR-199
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Air Happy Tahiti Paradise NN, 3 x 15 ml

Air Happy Click Tahiti Paradise rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
EUH208 Obsahuje 3-(4-terc.butylfenyl)propionaldehyd, 2-methoxy-4-propylfenol, (cis-hex-3-en-1-yl)-methyl-karbonát, reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu, [3R-(3?,3aß,6?,7ß,8a?)]-oktahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano-azulen, 2,2,6-trimethyl-alpha-propylcyklohexanopropanol, 1-(1,2,3,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, methyl-(2,4-dihydroxy-3,6-dimethylbenzoát), methyl-(non-2-inoát). Může vyvolat alergickou reakci.


Spotřebujte do 36 měsíců.