OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR HAPPY Click Vanilla 3 x 15 ml

83,25 Kč

68,80 Kč bez DPH

Kód AIR-016
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Air Happy Click Vanilla, 3 x 15 ml

Air Happy Click Vanilla rychle a účinně osvěžuje vzduch. Neutralizuje nepříjemné zápachy a příjemně provoní prostor.


Řiďte se pokyny dle návodu. Přípravek obsahuje propan/butan.


Nebezpečné látky:

4-terc.butylcyklohexyl-acetát,
3,7-dimethyloktan-3-ol,
(R)-p-mentha-1,8-dien,
1-(1,2,3,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on,
piperonal,
linalool,
reakční směs benzenpropanalu, 4-ethyl-?,?-dimethyl- a 3-(2-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropanalu,
1,3,4,6,7,8a-hexahydro-1,1,5,5-tetramethyl-2H-2,4a-methanonaftalen-8(5H)-on


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Spotřebujte do 36 měsíců.