OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR WICK electric NN Moře 19 ml

96,68 Kč

79,90 Kč bez DPH

Kód AIR-802
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Air Wick electric Moře, 19 ml

Air Wick electric Moře je min. o 30 % jemnější než standardní vůně do elektrického osvěžovače vzduchu Air Wick.
Složení obsahuje nejméně 50 % složek přírodního původu. Přírodní složky si po zpracování uchovávají 50 % svého přirozeného stavu.
Při používání 12 hodin denně na nejnižší úrovni intenzity vůně.


Použití:

Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick.
1. Odšroubujte uzávěr náplně.
2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky.
4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = max. nastavení.
5. Pro výměnu náplně odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.


Varování:

Air Wick tekutá náplň do elektrického osvěžovače vzduchu - Moře. Nebezpečné složky: Linalool. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, oblastními, národními i mezinárodními předpisy. Obsahuje 2,4-dimethylcyklohex-3-en-karbaldehyd; 2,6-dimethylhept-5-enal; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-on; citronellol; cis-(hex-3-en-1-yl-methyl karbonat; p-menthan-7-ol; 6-metoxy-2,6-dimethyl-heptanal; (E) 3-fenylprop-2-en-1-ol; citronový olej; (4)-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. VYVARUJTE SE TVRDÝCH ÚDERŮ. Pokud dojde k poškození jednotky, vypněte ji a vyjměte ze zásuvky. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte ve vzpřímené poloze. NEPOUŽÍVEJTE mokrýma rukama nebo kovovými předměty, neumisťujte do blízkosti zdroje tepla nebo přímého slunečního záření, nepokládejte na leštěné, lakované nebo plastové povrchy. NEBRAŇTE ani neblokujte proudění vzduchu z jednotky, nepoužívejte v malých uzavřených prostorách pro zvířata bez dostatečného větrání nebo nepoužívejte nepřetržitě - vytáhněte ze zásuvky přes noc. POUŽÍVEJTE POUZE ELEKTRICKÝ STROJEK AIR WICK. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ.

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.