OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR WICK FreshMatic Rajská zahrada NN 250 ml

115,68 Kč

95,60 Kč bez DPH

Kód AIR-510
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Air Wick FreshMatic Rajská zahrada NN 250 ml

Air Wick FreshMatic Rajská zahrada eliminuje pachy bez srážení vlhkosti a zanechává tak příjemnou svěží vůni.


Použití:

Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnut: nastavení “OFF”. Před zapnutím, difuzér natočte směrem od obličeje. Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně.


Upozornění:

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny. Ponechte pro budoucí použití.
Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách. Extrémní teploty se mohou vyskytnout v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.


Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na dně obalu.