OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIR WICK FreshMatic Tajemná zahrada NN 250 ml

115,68 Kč

95,60 Kč bez DPH

Kód AIR-511
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Air Wick FreshMatic Tajemná zahrada NN, 250 ml

Air Wick FreshMatic Tajemná zahrada eliminuje pachy bez srážení vlhkosti a zanechává tak příjemnou svěží vůni.


Použití:

Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnut: nastavení “OFF”. Před zapnutím, difuzér natočte směrem od obličeje. Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně.


Upozornění:

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní pokyny. Ponechte pro budoucí použití.
Používejte pouze v souladu s pokyny. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a vdechováním obsahu může být škodlivé nebo smrtelné. Nevdechujte aerosoly. Používejte v dobře větraných prostorách. Extrémní teploty se mohou vyskytnout v motorových vozidlech a v blízkosti trub a krbů. Kluzký na tvrdých površích.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje Geraniol, Citronellol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje d-limonen; citral; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 3- methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; ?-methyl-1,3-benzodioxol-5- propionaldehyd; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro- 2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on; 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; ?-hexylcinnamaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.


Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.


Spotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na dně obalu.