OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIRWICK Elektric komplet Maui Mango 19 ml

104,42 Kč

86,30 Kč bez DPH

Kód AIR-806
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Air Wick Beach Escapes elektrický osvěžovač vzduchu strojek a náplň Maui mango 19 ml

Až 100 dní vůně*.
Nic než ingredience, které potřebujete. Skvělá vůně: s přírodním esenciálním olejem. Bez acetonu.
*Při používání 12 hodin denně při nejnižší úrovni intenzity parfému.

 

Návod k použití:

Používejte pouze s elektrickými strojky Air Wick. 1. Odšroubujte uzávěr náplně. 2. Náhradní náplň držte ve svislé poloze a vložte hluboko do spodní části strojku, dokud neuslyšíte cvaknutí. 3. Vložte strojek s náplní do elektrické zásuvky. 4. Pro změnu intenzity uvolňování vůně, otočte kolečko na vrchní straně strojku. Největší značka = max. nastavení. 5. Pro výměnu náplně, odpojte strojek z elektrické sítě a opatrně vytáhněte náplň směrem dolů.

 

Další informace:

Odstraňte obsah / obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.
Recyklujte pouze prázdný obal.
Upozornění pro elektrozařízení: Žádné elektrozařízení nesmí být vyhozeno do komunálního odpadu. Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen do komunálního odpadu. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Napětí: 220-240 V.

Varování:

PŘEČTĚTE SI TEXT O BEZPEČNÉM POUŽITÍ A UCHOVEJTE SI JEJ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. PŘED ODSTRANĚNÍM NEBO VLOŽENÍM NÁHRADNÍ NÁPLNĚ OSVĚŽOVAČ VŽDY VYJMĚTE Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY. NEUMISŤUJTE DO PROSTORŮ, VE KTERÝCH BY BYL OSVĚŽOVAČ VYSTAVEN TVRDÝM NÁRAZŮM. Nepoužívejte osvěžovač společně s prodlužovacími kabely nebo adaptéry s více zásuvkami. Pouze pro vnitřní použití. UCHOVÁVEJTE VE VZPŘÍMENÉ POLOZE. Na přípravek nesahejte mokrýma rukama, nepoužívejte kovové předměty. Nepoužívejte nepřetržitě - na noc přípravek vypínejte. Při použití nechte nad a okolo osvěžovače prostor 50 cm. Nezakrývejte ani neblokujte průchod vzduchu do osvěžovače. Bez vhodného větrání nepoužívejte v malých a stísněných prostorech s domácími mazlíčky. Neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla nebo přímého slunečního svitu. Nepokládejte na leštěné, barvené nebo plastové povrchy. POUŽÍVEJTE POUZE NÁPLNĚ AIR WICK - PŘI POUŽITÍ JINÝCH NÁPLNÍ SE MŮŽE ZVÝŠIT RIZIKO TOXICKÝCH VÝPARŮ NEBO VZNIKU POŽÁRU. ZAŘÍZENÍ SMĚJÍ POUŽÍVAT POUZE DOSPĚLÍ. Zařízení nesmějí používat děti ani osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi.
Varování:
Obsahuje Linalool. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje Citronellol; allyl-(3-cyklohexylpropionát); citral; cineol; anisyl propanol; limonen; benzyl-salicylát; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; 1-cyklohexen-1-propanaldimethyl; 2-(4- methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamid. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.