OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AIRWICK Freshmatic náhradní náplň Bílé květy 250 ml

86,03 Kč

71,10 Kč bez DPH

Kód AIR-509
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Air Wick Freshmatic náplň do osvěžovače vzduchu

 

Před vložením aerosolu do difuzéru se přesvědčte, že je difuzér vypnut: nastavení “OFF”. Před zapnutím, difuzér natočte směrem od vaší tváře. Po zapnutí difuzéru dojde po 15 sekundách k automatickému uvolnění vůně.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P305 + P351 + P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.