OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALEX čistič extra péče na laminát 750 ml

107,45 Kč

88,80 Kč bez DPH

Kód ALE-101*C
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Čistí a ošetřuje laminát a plovoucí podlahy. Vylepšené složení čistí podlahu do hloubky bez porušení melaninové vrstvy a zároveň udržuje její přirozený vzhled. Vyrobeno z přírodních složek s vyvážených pH. Se svěží pomerančovou vůní.

 

Použití:

Nalijte 2 víčka do 5 l vody. Mop před použitím řádně vyždímejte. Vytřete podlahu jako obvykle.

 

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, 2-Methyl-4-thiazolin-3-on, Sodium Pythione, BNZISOTHIAZOLINONE, parfémy (D-LIMONENE, LINALOOL)