OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALEX čistič extra síla na dřevo 750 ml

107,45 Kč

88,80 Kč bez DPH

Kód ALE-101*H
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

Ochranný čistič pro všechny typy dřevěných podlah. Ideální na ušlechtilý nábytek a dokonce i na neleštěné dřevo, dveře a okna, skříně a dřevěné plochy obecně. Alex Protection Extra čistí a chrání choulostivé povrchy. Impregnace vytváří na povrchu ochranu před vlhkostí a skvrnami. Zabraňuje vysychání způsobující vznik spár. Zanechává příjemnou a svěží vůni. Má protiskluzový efekt. Obsahuje lanolin a kokosové mýdlo.


Použití:
Přidejte 2 víčka prostředku do kbelíku naplněného vodou. Mop před použitím dobře vyždímejte.

Varování:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 %mýdla, 2-methyl-4-isothiazolin-3-one, Sodium Pythione, Benzisothiazolinone, Parfémy (Citral)

 

Skladování:

Nádobu uchovávejte zavřenou, pokud výrobek nepoužíváte. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.