OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ALKON A Speciál 25 kg

1 570,58 Kč

1 298,00 Kč bez DPH

Kód ALK-117
Počet kusů
Skladem: 40 kusy

ALKON A Speciál, 25 kg


ALKON A Speciál je odmašťovadlo.

Aplikace: chemický průmysl, galvanický průmysl, potravinářský průmysl, sklářský průmysl, strojírenský průmysl

Čisticí a odmašťovací silikátový prostředek

Čisticí a odmašťovací prostředek v provozech potravinářského průmyslu, pro odmašťování povrchů v hutním, strojírenském a automobilovém průmyslu, jako přísada do pracích prostředků v průmyslových prádelnách

 


Nebezpečné látky:


Metakřemičitan disodný pentahydrát

 


Nebezpečí:


Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokyny pro bezpečné zacházení: P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.