OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AMBI Pur Bathroom Lavender 7,5 ml fialový

94,14 Kč

77,80 Kč bez DPH

Kód AMB-130
Počet kusů
Skladem: 5 kusy
Ambi Pur Bathroom Cotton Flower 75 ml - je novinkou v osvěžovačích vzduchu navržený speciálně pro koupelny a toalety. Odstraňuje pachy ze vzduchu až po dobu 45 dní. Zároveň zabraňuje usazování pachů na měkkých površích, jako jsou ručníky, vany či sprchové závěsy. Díky inovativní technologii nemusíte vkládat baterie ani mít přístroj napojený na elektrickou energii.
 
Návod k použití:
Po vyjmutí z obalu aktivujte osvěžovač zmáčknutím tlačítka se symbolem ruky na  zadní straně. Umístěte na vhodné místo v místnosti. Vhodné pro koupelny, toalety a ostatní místnosti.
 
Složení Ambi Pur Cotton Flow:
4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, 2.4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde, Dimethyl Heptenal, Octahydro-4.7-Methano-1H-Indenecarbaldehyde, Linalool, Tetramethylbicyclo-2-Heptene-2-Propionaldehyde, Citral, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Isocyclocitral, Coumarin, Trans-Menthone, Beta.4-Dimethyl-3-Cyclohexene-1-Propanal, Trans-2-Hexanal, Isolongifolanone, Scentenal, Lauraldehyde, 4-(4-Methyl-3-Pentenyl)Cyclohex-3-Ene-1-Carbaldehyde, Undecylenal, Cyclamen Aldehyde, Delta-Damascone, Eugenol, Cinnamyl Alcohol, 1-Cyclohexene-1-Propanal, 4.4-Dimethyl-, Dimethylcyclohexenyl 3-Butenyl Ketone, (E)-Dodec-2-En-1-Al, Isoeugenol, Methylundecanal, Methyl Octine Carbonate, Cinnamal.
 
Bezpečnostní upozornění:
Standardní věty o nebezpečnosti H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 - Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.