OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ANTIFREEZE Univerzal 3 l

325,49 Kč

269,00 Kč bez DPH

Kód ANT-034
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Antifreeze Univerzal, 3 l

Antifreeze Univerzal je koncentrovaná tradiční chladicí kapalina na bází ethylenglykolu obsahující kombinaci organických a anorganických inhibitorů koroze včetně silikátů. Coyote Antifreeze Univerzal celoročně chrání chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Je vhodný i pro celohliníkové motory. V antikorozních a nemrznoucích vlastnostech odpovídá normám VW TL 774 typ C, AS 2108-2004, ASTM D1384, D2809, D3306, D43040, BS 65800, Daimler, Chrysler 325.0, SAE J 1034, MAN 324 NF, JIS K 2234, AFNOR NF R15-601, ÖNORM V 5123, PN-C-40007, GME L 1301, ČSN/STN 66 8910 a UNE 26-361-88. Kapalina je mísitelná se všemi kapalinami na bází ethylenglykolu stejné výkonnostní kategorie. Výměnná lhůta produktu v systému je 2–3 roky.


Použití:

Zředěný Coyote Antifreeze Univerzal plňte do čistého chladicího systému podle pokynů výrobce motorového vozidla. Nikdy nepoužívejte neředěný. Ředí se destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou podle následujícího poměru objemových jednotek:
Antifreeze Univerzal: voda – 1 : 2 (bod tuhnutí: -18 °C)
Antifreeze Univerzal: voda – 1 : 1,5 (bod tuhnutí: -26 °C)
Antifreeze Univerzal: voda – 1 : 1 (bod tuhnutí: -38 °C)
Tolerance teplotě +/- 2 °C.
Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti.


Nebezpečné látky:

Ethan-1,2-diol,
Tolytriazol


Varování:

Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.


První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Při zasažení kůže ihned omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí ihned vyplachujte min. 10 minut proudem čisté vody, kontaktní čočky předem vyjměte. Případně vyhledejte lékaře.


Výrobek používejte pouze k účelům uvedeným na této etiketě.


Skladování:

Skladujte v původním, uzavřeném obalu v chladných, krytých skladech dle platných předpisů pro skladování hořlavých kapalin. Obal je recyklovatelný.

Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.