OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL gelové kapsle Color 14 ks

92,57 Kč

76,50 Kč bez DPH

Kód ARI-231
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Gelové kapsle na praní barevného prádla

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Omyjte velkým množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Obsahuje citronellol, tetramethyl acetyl-actahydronophthalenes. Může vyvolat alergickou reakci

 

Složení:

Více než 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % mýdla, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, enzymy, optické zjasňovače, parfémy, alpha-isomethyl ionone, citronellol, coumarin, linalool

 

Uchovávejte na suchém a chladném místě.