OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ARIEL prací prášek Color 6,75 kg 90 PD Box

427,01 Kč

352,90 Kč bez DPH

Kód ARI-216
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Ariel na barevné prádlo

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Složní:

5 - 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, enzymy, parfémy.