OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AUREX čistič barevných kovů 200 ml

82,28 Kč

68,00 Kč bez DPH

Kód AUR-002
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Aurex čistič barevných kovů, 200 ml

Aurex čistič barevných kovů je určen k čištění barevných kovů (zlata, stříbra, mědi, mosazi, bronzu).


Použití:

Drobné předměty (řetízky, prsteny, náušnice-bez kamenů) ponořte na 1 až 2 minuty do nádobky s čisticím přípravkem. Pak čištěný předmět vytáhněte pinzetou, opláchněte důkladně vodou, osušte, případně měkkým hadříkem vyleštěte.
U větších předmětů přípravek naneste na odmaštěný a mechanických nečistot zbavený povrch štětcem, nechte působit, pak omyjte vodou, vytřete do sucha, vyleštěte. U silně znečištěných povrchů postup opakujte.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H351 Podezření na vyvolání rakoviny H361 Podezření na poškození plodu v těle matky H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: triomočovinu ES 200-543-5.


Složení:

Méně než 15 % thiomočovina, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky.