OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AUTOKRÉM na leštění nových karosérií 120 g

90,02 Kč

74,40 Kč bez DPH

Kód AUT-106
Počet kusů
Skladem: 28 kusy

Autokrém na leštění nových laků a karoserií včetně metalíz.

 

Návod k použití:

Autokrém nanášejte na umytou, ještě mírně vlhkou karoserii pomocí vlhké molitanové houby. Krouživými pohyby rozetřete do tenké vrstvy. Po krátkém zaschnutí přeleštěte flanelem nebo elektrickou leštičkou. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem. Nepracujte na slunci! Chraňte před mrazem!

 

Nebezpečí:

H228 Hořlavá tuhá látka. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Likvidace obalů: Skládačku odevzdejte do komunálního odpadu a tubu ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

První pomoc:

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: Okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při náhodném požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařskou pomoc. Přípravek obsahuje: alifatické uhlovodíky, morfolin.

 

Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.