OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA na nádobí písek-PE 550 g

40,05 Kč

33,10 Kč bez DPH

Kód AVA-104
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

AVA na nádobí, 550 g

AVA na nádobí je účinný čisticí prášek na čištění běžného kuchyňského nádobí. Obsahuje účinnou čisticí a odmašťující složku.


Použití:

Prášek v přiměřeném množství naneste na čištěný povrch, po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na nádobí se silikonovým nebo teflonových povrchem.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H 318 Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 Odstraňte obsah / obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.
Obsahuje reakční produkt benzensulfonové kyseliny 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl a hydroxidu sodného


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém, Limonene.


Směs může být použita pouze pro účely stanované v návodu k použití: