OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA na vany písek PE 550 g

31,34 Kč

25,90 Kč bez DPH

Kód AVA-242
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

AVA na vany je účinný čisticí prášek vhodný na čištění smaltovaných van, obkladaček, dlaždic, sanitární zařízení apod.

 

Návod k použití:

Prášek v přiměřeném množství naneste na čištěný povrch. Po vytištění důkladně opláchněte vodou.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H 318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.