OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA na vany písek PE 550 g

38,24 Kč

31,60 Kč bez DPH

Kód AVA-242
Počet kusů
Skladem: 47 kusy

AVA na vany písek, 550 g

AVA na vany je účinný čisticí prášek vhodný na čištění smaltovaných van, obkladaček, dlaždic, sanitární zařízení apod.

 

Použití:

Prášek v přiměřeném množství naneste na čištěný povrch. Po vytištění důkladně opláchněte vodou.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah / obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, D-limonene