OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA na vany písek PE 550 g

40,05 Kč

33,10 Kč bez DPH

Kód AVA-242
Počet kusů
Skladem: na dotaz

AVA na vany písek, 550 g


AVA na vany je účinný čisticí prášek vhodný na čištění smaltovaných van, obkladaček, dlaždic, sanitární zařízení apod.


 

Použití:


Prášek v přiměřeném množství naneste na čištěný povrch. Po vytištění důkladně opláchněte vodou.


 

Nebezpečí:


Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného


 

Složení:


Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene.