OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA podlahy a povrchy s vůní vlčího máku 1 l

39,45 Kč

32,60 Kč bez DPH

Kód AVA-266
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Univerzální tekutý čisticí prostředek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy v domácnosti (např. obklady, laminát, plasty apod.). Účinně odstraňuje běžné nečistoty.

 

Dávkování:

Do 5 l nádoby s vodou 1 – 1,5 uzávěru čistič (1 uzávěr = 40 ml). Pro dokonalejší čištění a umývání použijte teplou vodu. Při solném znečištění naneste vlhkou houbičkou přímo na čištěný povrch. Poté opláchněte.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŢENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+ P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

 

Obsahuje 5-chlor-2-methylaisothaizio 3, 2-methylisothazol 3. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchové aktivní látky, parfém, Methylchloroisothiazolinone, Mehtylisothazolinone. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Datum výroby (V) i datum spotřeby (S)jsou uvedeny na výrobku.