OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA tekutý WC čistič 750 ml

34,49 Kč

28,50 Kč bez DPH

Kód AVA-244
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

AVA tekutý WC čistič 750 ml

AVA tekutý WC čistič díky svému složení dokonale odstraní veškeré usazeniny a nečistoty v toaletě.

 

Použití:

Aplikujte přípravek pod okraj WC mísy a nechte 15-30 minut působit, při velmi silném znečištění je možné dobu působení prodloužit. Poté toaletu spláchněte.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247- 500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, parfém, Hexyl cinnamal , Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

 

Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.