OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA tekutý WC čistič 750 ml

30,37 Kč

25,10 Kč bez DPH

Kód AVA-244
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

AVA tekutý čistič WC. Čistí, svěže voní a zanechává toaletu čistou. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Pravidelné používání zabraňuje vzniku usazeniny a vodního kamene.

 

Použití:

Aplikujte přípravek pod okraj WC mísy a nechte 15 – 30 minut působit, při velmi silném znečištění je možné dobu působení prodloužit. Poté toaletu spláchněte.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu

 

Obsahuje: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, konzervační činidlo (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone); parfém

 

Směs může být použita pouze pro účely uvedené v návodu k použití.

 

Datum výroby (V) a datum spotřeby (S) jsou uvedeny na obalu.