OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA tekutý WC čistič Martinik 750 ml NOVINKA

40,29 Kč

33,30 Kč bez DPH

Kód AVA-244
Počet kusů
Skladem: na dotaz

AVA tekutý WC čistič Martinik,750 ml

AVA tekutý WC čistič Martinik čistí, svěže voní a zanechává toaletu čistou. Odstraňuje usazeniny a vodní kámen. Pravidelné používání zabraňuje vzniku usazenin a vodního kamene.


Použití:

Aplikujte přípravek pod vnitřní okraj WC a nechte působit alespoň 15-30 minut, při velmi silném znečistění je možno dobu prodloužit. Po vyčištění spláchněte.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247- 500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % fosfonáty, parfém, (Hexyl cinnamal, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone)

Ošetřený předmět obsahuje CMIT/MIT (3:1): konzervanty pro produkty v průběhu skladování.
Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu použití.