OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA Universal písek 550 g

40,05 Kč

33,10 Kč bez DPH

Kód AVA-262
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Ava Universal, 550 g

Ava Universal je univerzální čisticí písek určený pro mytí van, umyvadel a nádobí.


Použití:

Prášek v přiměřeném množství naneste na čištěný povrch, po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na teflonové povrchy a silikon.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Užívejte pouze pro účely uvedené v návodu.


Obsah nebezpečných látek:

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonen