OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

AVA Universal písek 550 g

29,77 Kč

24,60 Kč bez DPH

Kód AVA-262
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Univerzální čistící písek určený pro mytí van, umyvadel a nádobí. S  citrusovou vůní.

 

Návod k použití:
Prášek v přiměřeném množství naneste na  čištěný povrch, po vyčištění důkladně opláchněte vodou. Nepoužívejte na  teflonové povrchy a silikon.

 

Bezpečnostní upozornění:

Standardní věty o nebezpečnosti H 318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Užívejte pouze pro účely uvedené v návodu. Datum výroby i datum spotřeby jsou uvedeny na obalu.

 

Obsahuje:
Méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, parfum, d-limonene 

Obsah nebezpečných látek

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty a benzensulfonové kyseliny, 4-methyl- a hydroxidu sodného