OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BACFORCE EL 900 na mytí podlah 5 l

778,03 Kč

643,00 Kč bez DPH

Kód BAC-001
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vysoce účinný alkalický čisticí a dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru. Vhodný pro mytí a dezinfekci podlah v kuchyňských a potravinářských provozech. Spektrum účinnosti: baktericidní a fungicidní.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.