OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BANCHEM 5P čistící prostředek s dezinfekčním účinkem 5 l

350,90 Kč

290,00 Kč bez DPH

Kód BAN-012
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Tekutý čisticí a dezinfekční prostředek na bázi KAZ se sníženou pěnivostí určený k čištění a dezinfekci ploch. Neobsahuje aldehydy a chlór.

 

Způsob použití:

Plošná dezinfekce: 3,5 – 4 % roztok (350 – 400 ml na 10 l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min.

Malé plochy: 35 – 4 % roztok (350 – 400 ml na 10 l vody), expozice do zaschnutí, resp. 10 min.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Bezpečnostní upozornění Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte k dispozici obal nebo etiketu výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje D-LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium-chloridy 1,9 g, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, konzervační látky: bronopol; parfém, LINALOOL