OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BĚLAMIN na praní a bělení záclon 400 g

70,79 Kč

58,50 Kč bez DPH

Kód BEL-162
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Bělamin speciální prací prostředek na bělení záclon a bílého prádla ze syntetických a bavlněných materiálů. Odstraňuje zažloutnutí od nikotinu, šedý závoj, nepříjemný zápach.

Nový, ještě účinnější, vhodný pro ruční praní a i praní v automatických pračkách. Bělamin je speciální prostředek pro praní a bělení záclon, bílého prádla jak ze syntetických, tak i bavlněných materiálů. Zašlé tkaniny opticky projasní, odstraní zažloutnutí od nikotinu, šedý závoj, nepříjemný zápach a skvrny. Náhodou zabarvené bílé prádlo zpět vybělí. Každým praním získáte o stupeň bělejší prádlo. Obsah sáčku vystačí na 7 praní. Velká síla již do 30 °C. Uchovávejte v suchu.

 

Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH301 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337.313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 Odstraňte obsah nebo zenčištěný obal odložením do systému sběru nebezpečných odpadů.

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, fosforečnany, EDTA, zeolity, bělicí činidlo na bázi kyslíku, optický zjasňovač, parfém, Hexyl Cinnamal.