OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BENDUROL ultra 5 l

1 272,92 Kč

1 052,00 Kč bez DPH

Kód BEN-107
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vysoce účinný základní čisticí prostředek na podlahové krytiny:

Účinně odstraňuje staré vrstvy disperzí a vosků. Snadno rozpouští i silné znečištění, zbytky olejů a tuků. Je vhodný pro podlahové krytiny odolné vůči alkáliím (např. PVC, kámen apod.). Bez obsahu amoniaku, bez nepříjemného zápachu. Vysoce alkalický s aktivními složkami k zesílení čisticího účinku.

 

Oblast použití:

Pro všechny podlahové krytiny odolné vůči alkáliím. Není vhodný pro parkety, laminátové a textilní podlahové krytiny.

 

Návod k použití:

Před použitím ověřte stálobarevnost, resp. odolnost materiálu podlahové krytiny. Podle stupně znečištění a tloušťky ochranného filmu zřeďte v poměru 1:3–1:10 studenou vodou. Roztok naneste na podlahu, nechejte krátce působit (cca 10 min.) a vhodným kartáčem nebo padem vyčistěte. Znečištěný roztok odstraňte odsátím. Podlahu opláchněte čistou vodou a znovu odsajte. Přípravek není vhodný pro čištění citlivých podlahových krytin jako linoleum, leštěný mramor apod.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

 

Nebezpečné látky:

Hydroxid sodný, ethanolaminy

 

Složení:

Méně než 5 % neionogenní tenzidy. Další složky: alkálie, vodou rozpustná rozpouštědla a parfémové oleje. Hodnota pH (konc.) = 13,8

 

Ekologicky testováno:

Vynikající biologická odbouratelnost (bez obsahu fosfátů).