OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BENDUROL ultra 5 l

1 910,59 Kč

1 579,00 Kč bez DPH

Kód BEN-107
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Bendurol ultra, 5 l

Bendurol ultra je vysoce účinný základní čisticí prostředek na podlahové krytiny.
Účinně odstraňuje staré vrstvy disperzí a vosků. Snadno rozpouští i silné znečištění, zbytky olejů a tuků. Je vhodný pro podlahové krytiny odolné vůči alkáliím (např. PVC, kámen apod.).
Bez obsahu amoniaku, bez nepříjemného zápachu.
Vysoce alkalický s aktivními složkami k zesílení čisticího účinku.
Oblast použití:
Pro všechny podlahové krytiny odolné vůči alkáliím. Není vhodný pro parkety, laminátové a textilní podlahové krytiny.


Použití:

Před použitím ověřte stálobarevnost, resp. odolnost materiálu podlahové krytiny. Podle stupně znečištění a tloušťky ochranného filmu zřeďte v poměru 1:3 - 1:10 studenou vodou. Roztok naneste na podlahu, nechejte krátce působit (cca 10 min.) a vhodným kartáčem nebo padem vyčistěte. Znečištěný roztok odstraňte odsátím. Podlahu opláchněte čistou vodou a znovu odsajte. Přípravek není vhodný pro čištění citlivých podlahových krytin jako linoleum, leštěný mramor apod.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Opatření: P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Dodatečné označení: Zvláštní značení u speciálních směsí: Obsahuje: Dipenten, Může vyvolat alergickou reakci.


Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:

Hydroxid sodný,
ethanolaminy