OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BENZÍN technický 700 ml

104,79 Kč

86,60 Kč bez DPH

Kód BEN-060
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

Benzín technický, 700 ml

Benzín technický je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů a jako palivo do vařičů a tlakových lamp.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě odpovědné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Obsah nebezpečných látek:

Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu
Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu