OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BENZÍNOVÝ čistič 180 g

45,01 Kč

37,20 Kč bez DPH

Kód BEN-050
Počet kusů
Skladem: 28 kusy

Benzínový čistič, 180 ml

Benzínový čistič je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp!

 

Obsah nebezpečných látek:

Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu, uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu, toluen

 

Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Doplňující informace Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.