OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BENZÍNOVÝ čistič 180 g

50,58 Kč

41,80 Kč bez DPH

Kód BEN-050
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Benzínový čistič, 180 ml

Benzínový čistič je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp!


Obsah nebezpečných látek:

Uhlovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu (CAS: 92128-66-0),
uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu (CAS: 64742-49-0).


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Doplňující informace: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.