OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT elektrická tekutá náplň 45 nocí 27 ml

149,44 Kč

123,50 Kč bez DPH

Kód BIO-144
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Biolit elektrická tekutá náplň 45 nocí, 27 ml

Biolit elektrická tekutá náplň 45 nocí je odpařovač, který poskytuje efektivní ochranu proti komárům i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m3.

Insekticid bez parfemace

 

Použití:

Aktivujte odpařovač s 30minutovým předstihem.

Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte/zatlačte do zajištění do elektrického odpařovače.

Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze.

Zasuňte elektrický odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od elektrické sítě a vyměňte ji za novou.

Po použití odpojte odpařovač od elektrické sítě. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.

 

Nebezpečí:

Obsahuje destiláty (ropné), hydrogenované střední

Účinné látky: 1,2 g Prallethrinu ve 100 g přípravku.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Skladujte uzamčené. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání elektrický odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se elektrického odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného na obale.