OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT elektrická tekutá náplň 45 nocí 27 ml

200,01 Kč

165,30 Kč bez DPH

Kód BIO-144
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Biolit elektrická tekutá náplň, 45 nocí, 27 ml

Biolit elektrická tekutá náplň je odpařovač, insekticid bez parfemace, poskytuje efektivní ochranu proti komárům i při mírně otevřených oknech a rozsvícených světlech. Ochrání místnost do 30 m3.
Až 45 x 8 h = 360 hodin


Nebezpečí:

Obsahuje destiláty (ropné), hydrogenované střední
Účinné látky: 1,2 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Skladujte uzamčené. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání elektrický odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se elektrického odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Nedotýkejte se knotu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.


Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného na obale.