OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT elektrické polštářky 30 ks NN

111,68 Kč

92,30 Kč bez DPH

Kód BIO-145
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Návod pro použití:

  1. Vyjměte polštářek z obalu.
  2. Zasuňte polštářek do odpařovače pod ochrannou mřížku.
  3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit do 10 minut.
  4. Polštářek postačuje pro místnost do 28 m3, působí po celou noc (až 8 hodin). Ve větších místnostech použijte dva odpařovače.
  5. Když polštářek ztratí barvu, vyměňte ho za nový.

Spotřebovaný polštářek vytlačte zasunutím nového. Po použití odpojte odpařovač z el. zásuvky. Polštářky používejte jen s el. odpařovači Biolit.

Uskladněte na suchém místě mimo extrémních teplot a přímého slunečního záření. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Obsahuje pyrethriny a pyrethroidy, destiláty (ropné), hydrogenované, lehké, petrolej-nespecifikovaný, 2,6-di-terc.butyl-p—kresol.

Účinné látky: 2,3 g pyrethriny a pyrethroidy, 4,0 g Piperonyl Butoxid ve 100 g přípravku.

Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.