OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT elektrické polštářky NN 30 ks

157,78 Kč

130,40 Kč bez DPH

Kód BIO-145
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Biolit náhradní polštářky do elektrického odpařovače proti komárům, 30 ks

Biolit náhradní polštářky do elektrického odpařovače proti komárům, insekticid proti komárům.


Použití:

Vyjměte polštářek z obalu. Zasuňte polštářek do odpařovače pod ochrannou mřížku. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit do 10 minut.
Polštářek postačuje pro místnost do 28 m3, působí po celou noc (až 8 hodin). Ve větších místnostech použijte dva odpařovače.
Když polštářek ztratí barvu, vyměňte ho za nový. Spotřebovaný polštářek vytlačte zasunutím nového. Po použití odpojte odpařovač z elektrické zásuvky. Polštářky používejte jen s elektrickými odpařovači Biolit.


Varování:

Obsahuje pyrethriny a pyrethroidy, destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; petrolej-nespecifikovaný, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.
Účinné látky (BPR) 2,3 g pyrethriny a pyrethroidy, 4,0 g piperonyl butoxid ve 100 g přípravku.
Standardní věty o nebezpečnosti: (H332) Zdraví škodlivý při vdechování. (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P312) Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P271) Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. (P261) Zamezte vdechování par.
Upozornění EUH: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Odstraňte polštářky/obal a nefunkční odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.


Skladování:

Uskladněte na suchém místě mimo extrémních teplot a přímého slunečného záření. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného na obalu.