OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT elektrické polštářky NN 30 ks

111,68 Kč

92,30 Kč bez DPH

Kód BIO-145
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Biolit elektrické polštářky náhradní 30 ks

Biolit elektrické polštářky náhradní jsou určeny do elektrického odpařovače Biolit. Hubí a odpuzují komáry, pakomáry a jiný malý hmyz.

30 nocí

 

Použití:
1. Vyjměte polštářek z obalu. 2. Zasuňte polštářek do odpařovače pod ochrannou mřížku. 3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit do 10 minut. 4. Polštářek postačuje pro místnost do 28 m3, působí po celou noc (až 8 hodin). Ve větších místnostech použijte dva odpařovače. 5. Když polštářek ztratí barvu, vyměňte ho za nový. Spotřebovaný polštářek vytlačte zasunutím nového. Po použití odpojte odpařovač z elektrické zásuvky. Polštářky používejte jen s elektrickými odpařovači Biolit®.

 

Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Varování:
Obsahuje: pyrethriny a pyrethroidy, destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; petrolej-nespecifikovaný, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.
Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.

 

Účinné látky:

2,3 g pyrethriny a pyrethroidy, 4 g piperonyl butoxid ve 100 g přípravku

Skladování:

Uskladněte na suchém místě mimo extrémních teplot a přímého slunečního záření.


Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného na obale.