OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT elektrický odpařovač proti komárům 1 odpařovač + 10 polštářků

114,10 Kč

94,30 Kč bez DPH

Kód BIO-125
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

Biolit náhradní polštářky a elektrický odpařovač, insekticid proti komárům. Přípravek poskytuje ochranu proti komárům až 8 hodin. Přípravek začne působit během 10 minut.

 

Návod na použití:

  1. Vyjměte polštářek z obalu.
  2. Zasuňte polštářek do odpařovače pod ochrannou mřížku.
  3. Zapojte odpařovač do odpovídající zásuvky. Přípravek začne působit do 10 minut.
  4. Polštářek postačuje pro místnost do 28 m3, působí po celou noc (až 8 hodin). Ve větších místnostech použijte dva odpařovače.
  5. Když polštářek ztratí barvu, vyměňte ho za nový. Spotřebovaný polštářek vytlačte zasunutím nového. Po použití odpojte odpařovač z elektrické zásuvky. Polštářky používejte jen s elektrickými odpařovači Biolit.

Uskladněte na suchém místě mimo extrémních teplot a přímého slunečného záření. Skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

 

Varování.

Obsahuje: pyrethriny a pyrethroidy, destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; petrolej-nespecifikovaný; 2,6-di-terc.butyl-p-kresol.

Účinné látky: 2,3 g pyrethriny a pyrethroidy, 4,0 g Piperonyl Butoxid ve 100 g přípravku.

Zdraví škodlivý při vdechování. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zamezte vdechování par. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Při styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a mýdlem. Během používání odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Odstraňte polštářky / obal a nefunkční odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Bezpečnostní pokyny:

Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu elektrickým proudem nebo zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA: Při používání elektrických spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Aby se snížilo riziko zranění a zabránilo hře dětí s tímto zařízením, děti jej nesmí používat. Když bude zařízení používání poblíž dětí starších 8 let nebo osob se zvláštními potřebami, je nutný neustálý dohled. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně fungujících elektrických zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály. Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte. Do odpařovačů Biolit používejte jen náplně Biolit.

 

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby uvedeného na obalu.