OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT L 270 200 ml

58,20 Kč

48,10 Kč bez DPH

Kód BIO-152
Počet kusů
Skladem: 33 kusy

Biolit L 007 je vysoce účinný prostorový sprej proti mouchám, komárům, vosám a jinému létajícímu hmyzu v domácnostech.

 

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepte. V uzavřených místnostech rozstříkejte všemi směry po dobu 5 až 10 sekund. Místnost poté na 20 minut opusťte a po návratu dobře vyvětrejte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz.

 

Upozornění:

Nestříkejte ve volné přírodě. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nepoužívejte jinak, než je uvedeno v návodu. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Prázdné obaly likvidujte do komunálního odpadu. Nespotřebovanou náplň likvidujte jako nebezpečný odpad.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. První pomoc: Při zasažení očí vymývat proudem čisté vody. Při zasažení pokožky umýt vodou a mýdlem.

Účinné látky: Tetramethrin [EC 231-711-6] 2,5 g / kg, Deltamethrin [EC 258-256-6] 0,1 g / kg, Piperonylbutoxid [EC 200-076-7] 5 g / kg. Hnací plyn: Propan / Butan