OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT P 270 200 ml

58,20 Kč

48,10 Kč bez DPH

Kód BIO-153
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Biolit P 007 je vysoce účinný povrchový sprej na hubení mravenců, švábů, rusů, rybenek, pavouků a jiného lezoucího hmyzu v domácnostech.

 

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepte. Pro okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt nebo otřen.

 

Upozornění:

Nestříkejte na potraviny, rostliny, zvířata, lakované povrchy. Akvária zakryjte a odpojte elektrické čerpadlo. Nepoužívejte v blízkosti elektrického vedení, spotřebičů a možných zdrojů zapálení. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte pouze k určenému účelu. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem. První pomoc. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody / mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Účinné látky: Tetramethrin 1,5 g / kg, Deltamethirn 0,2 g / kg

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nevdechujte aerosoly. Zabraňte uvolnění od životního prostředí. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.