OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT Plus proti mravencům 400 ml

160,20 Kč

132,40 Kč bez DPH

Kód BIO-160
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Biolit Plus proti mravencům, 400 ml

Biolit Plus ochrana proti mravencům je insekticid, který díky účinnému složení působí okamžitě během několika sekund a poskytuje dlouhotrvající ochranu až 4 týdny. Kromě mravenců zabíjí další lezoucí hmyz (např. dospělí švábi a jejich vajíčka, rus domácí, pavouci, rybenky, ploštice a cvrčci).


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Biocidní přípravky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.


Použití:

Před použitím protřepte. Nádobku držte ve vzpřímené poloze. Nasměrujte dýzu nádobky na povrch, který chcete ošetřit, a pevně stlačte aplikátor. Nastříkejte přímo na lezoucí hmyz, na místa, kde se skrývá nebo často vyskytuje (okolo kuchyňské linky a odpadkového koše, okenních a dveřních rámů, prasklin a štěrbin).
Pro dlouhodobou účinnost nastříkejte přípravek na cesty výskytu hmyzu, skrytá místa, do štěrbin ve stěnách a na všechny otvory ve dveřích a oknech. Stříkejte ze vzdálenosti 1 m (přibližně 5 s/délkový metr). 15 minut po nastříkání přípravku místnost vyvětrejte.


Biolit Plus® ochrana proti mravencům - insekticid ve spreji.


Nebezpečí

Účinné látky: 0,1 g cypermethrinu a 0,1g imiprothrinu ve 100 g přípravku.
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.


Skladování:

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.