OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT Plus proti vosám a sršňům 400 ml

167,71 Kč

138,60 Kč bez DPH

Kód BIO-158
Počet kusů
Skladem: 56 kusy

Biolit Plus proti vosám a sršňům, 400 ml 

Biolit Plus proti vosám a sršňům je insekticid ve spreji. Zabíjí vosí i srší jedince po přímém zásahu. Je účinný i na mouchy, komáry, moly a ostatní létající hmyz. Zanechává příjemnou vůni. Je vhodný pro vnitřní použití.


Před použitím si přečtěte návod na obalu.


Účinné látky(BPR):

0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah/nádobu v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. Upozornění EUH: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.