OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT Plus tekutá náplň do odpařovače na komáry a mouchy 30 nocí

174,00 Kč

143,80 Kč bez DPH

Kód BIO-142
Počet kusů
Skladem: 70 kusy

Biolit® Plus tekutá náplň do elektrického odpařovače s vůní citronelly, insekticid chrání proti komárům a mouchám až 30 dní / nocí (po dobu trvání 8 hodin). Proti komárům ochrání místnost do 34 m3, proti mouchám do 20 m3.
Rychlý účinek & nepřetržitá ochrana

Nízká spotřeba energie

Zabíjí komáry skryté za závěsy, pod stoly a v nepřístupných rozích.

 

Návod pro použití:

  1. Odstraňte uzávěr (zmáčknout a vyšroubovat). Náplň zašroubujte do el. odpařovače. 2. Otočte zástrčkou tak, aby náplň byla ve svislé poloze. 3. Zasuňte el. odpařovač do odpovídající zásuvky, až se rozsvítí kontrolní dioda. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. 4. Po použití odpojte odpařovač od el. sítě. Aktivujte odpařovač proti komárům / mouchám s 30 / 75 minutovým předstihem. Odpařovač umístěte ve směru průvanu ke spícímu člověku.

 

Nebezpečí:

Biolit® Plus elektrický odpařovač s vůní citronelly.
Nebezpečí:
Obsahuje: destiláty (ropné), hydrogenované střední; destiláty (ropné), hydrogenované lehké; citronelový olej.
Účinná látka: 0,88 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené.
Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece. Vypněte filtry u akvárií. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nedotýkejte se knotu.
Obsahuje citronella oil. Může vyvolat alergickou reakci.

Prázdný obal a nefunkční odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Další upozornění je uvnitř obalu.

 

Skladování:

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.