OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT Plus tekutá náplň do odpařovače na komáry a mouchy 30 nocí

181,26 Kč

149,80 Kč bez DPH

Kód BIO-142
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Biolit Plus tekutá náplň do odpařovače na komáry a mouchy, 30 nocí

Biolit Plus tekutá náplň do odpařovače na komáry a mouchy zajistí 30 dní / nocí ochrany*
*účinnost až 30 dní / nocí x 8 hodin
Rychlý účinek a nepřetržitá ochrana
Biolit Plus® kapalný insekticid s vůní citronelly, je PT 18 kapalný insekticid proti komárům (Culicidae, dospělci), mouchám (Muscidae – moucha domácí, dospělci). Pro neprofesionální použití ve vnitřních prostorách domácnosti.
Každá náplň postačí na 30 nocí (v případě komárů) či dní (v případě much), když se používá 8 hodin za den/noc. Jeden odpařovač je vhodný pro větrané místnosti do 20 m3 v případě much a do 30 m3 v případě komárů. nízká spotřeba energie**
**spotřeba ? 4,0 W/hod


Biolit® Plus náplň do elektrického odpařovače s vůní citronelly.

Použití:

Zkontrolujte, zda je napětí v el. síti 230 V. Přípravek umístěte ve směru proudění vzduchu k lůžku. 1. Stlačte uzávěr nádobky s náplní a otočte s ním. Uzávěr odstraňte a nádobku vložte/zašroubujte do zajištění, do odpařovače. 2. Otočte síťovou zástrčkou odpařovače tak, aby náplň byla ve svislé poloze. Zasuňte odpařovač do el. zásuvky, dojde k zahájení provozu zařízení; světelná kontrolka se po připojení rozsvítí. 3. Pro zastavení provozu stačí odpařovač vytáhnout ze zásuvky. 4. Odpařovač s náplní udržujte vždy ve svislé poloze. Pro zajištění dostatečné účinnosti aktivujte odpařovač 1 hodinu předem. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou.


Nebezpečí:

Obsahuje destiláty (ropné), hydrogenované střední; destiláty (ropné), hydrogenované lehké; citronelový olej.
Účinná látka (BPR). transfluthrin (CAS: 118712-89-3) 0,88 % (0,88 g/100 g).
Standardní věty o nebezpečnosti: (H304) Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce. (P301 + P310) PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. (P331) NEVYVOLÁVEJTE zvracení. (P405) Skladujte uzamčené. (P501) Odstraňte obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. (P273) Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Upozornění EUH: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Používejte podle návodu. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Zachovejte vnější obal s bezpečnostními upozorněními do úplného spotřebování přípravku. Během používání el. odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Vypněte filtry u akvárií. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od el. sítě a vyměňte ji za novou. Nedotýkejte se knotu.
Nepoužívejte v kuchyních. Nevyprazdňujte do kanalizace. Obsahuje citronella oil. Může vyvolat alergickou reakci.
Další upozornění je uvnitř obalu.


První pomoc:

Při vdechnutí: Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při styku s pokožkou: Omývejte velkým množstvím vody. Pokud se objeví a přetrvává podráždění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc. Při vniknutí do očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody. Pokud se objeví a přetrvává podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.


Likvidace:

Přípravek a jeho zbytky nevylévejte (a rozlité nesplachujte) do kanalizačních systémů, nebo jinam do okolního životního prostředí! Na konci životnosti přípravku, případně nevyužitý přípravek a jeho obal, likvidujte předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Skladování a doba trvanlivosti:

Chraňte přípravek před přímým slunečním zářením. Neskladujte při teplotách nad 40 °C.

Předpokládaná doba skladovatelnosti jsou 4 roky od data výroby (MAN) uvedeného na obale.