OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BIOLIT UNI sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu 400 ml

117,13 Kč

96,80 Kč bez DPH

Kód BIO-156
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Biolit UNI sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu, 400 ml

Biolit UNI sprej proti létajícímu a lezoucímu hmyzu je vysoce účinný insekticid ve spreji. Najde využití v domácnostech. Působí na mouchy, komáry, vosy, sršně, šváby a další.


Použití:

Pro létající hmyz: Před použitím protřepte. Otočte dýzu nádobky směrem od obličeje a stiskněte aplikátor. Nádobku držte v co nejvíce vzpřímené poloze. Biolit® nemusíte stříkat přímo na létající hmyz (např. mouchy), protože hmyz usmrtí přípravek rozptýlený ve vzduchu. Zavřete dveře a okna. V průměrně velké místnosti (30 m3) stříkejte přípravek pomalým širokým pohybem 8-10 sekund. Postupujte od středu místnosti zpět ke dveřím. Nasměrujte aerosol do všech oblastí v místnosti. Držte nádobku ve vzdálenosti 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku. Nezdržujte se v místnosti s aplikovaným přípravkem. Místnost nechejte uzavřenou 15 minut. Před opětovným vstupem ji důkladně vyvětrejte. Když chcete hmyz rychle zlikvidovat, nastříkejte přípravek přímo např. na poletující vosy, sršně, zachovejte zase vzdálenost 1 m od interiérových stěn, tkanin a nábytku.
Pro lezoucí hmyz: Pokud chcete odstranit lezoucí hmyz (např. šváby), nastříkejte přípravek přímo na hmyz. Nastříkejte přípravek na skrytá místa (např. na podlahové lišty a desky, vlhká místa, mezery kolem dřezů, odpadů a potrubí, za poličkami, skříňkami a dalšími ukládacími prostory). Snažte se zasáhnout co nejvíce hmyzu. Podle potřeby opakujte.


Nebezpečí:

Účinné látky (BPR): 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku.
Standardní věty o nebezpečnosti: (H222) Extrémně hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H410) Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce. (P305+P351+P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P410+P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P501) Odstraňte obsah/nádobu v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P260) Nevdechujte aerosoly.
Upozornění EUH: (EUH066) Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Další označování: Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a domácí zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Skladujte na chladném a suchém místě. Neaplikujte v blízkosti zvířat a zamezte přístupu do ošetřených prostor. Další nebezpečnost: Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.