OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BISTROL Special s protiskluzovou přísadou 500 ml

102,00 Kč

84,30 Kč bez DPH

Kód BIS-106
Počet kusů
Skladem: 51 kusy

Bistrol Speciál s protiskluzovou přísadou, 500 ml

Bistrol Speciál s protiskluzovou přísadou se používá k leštění a konzervaci nesavých podlahových krytin (linolea, různých druhů dlaždic, lamina, přírodního i umělého kamene, PVC). Bistrol dodává ošetřeným povrchům hedvábný lesk.


Použití:

Na umytou podlahu naneste Bistrol Speciál houbou nebo hadříkem v rovnoměrné slabé vrstvě. Po zaschnutí můžete ještě podlahu přeleštit flanelem, a tak dosáhnete výraznějšího lesku.


Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.


První pomoc:

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.


Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Složení:

Méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, parfém, 2-oktyl-2H-isothiazolin-3-on


Likvidace obalů:

Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace.


Doba spotřeby:

36 měsíců od data výroby.