OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BISTROL Special s protiskluzovou přísadou 500ml

62,80 Kč

51,90 Kč bez DPH

Kód BIS-106
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

BISTROL® SPECIÁL samolešticí vosková emulze se používá k leštění a konzervaci nesavých podlahových krytin (linolea, různých druhů dlaždic, lamina, přírodního i umělého kamene, PVC). Bistrol dodává ošetřeným povrchům hedvábný lesk.

 

Návod k použití:

Na umytou podlahu naneste Bistrol speciál houbou nebo hadříkem v rovnoměrné slabé vrstvě. Po zaschnutí můžete ještě podlahu přeleštit flanelem, a tak dosáhnete výraznějšího lesku. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po práci si umyjte ruce a ošetřete pokožku regeneračním krémem.

 

První pomoc:

Při zasažení očí - okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při náhodném požití - vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 litru vody a nevyvolávejte zvracení.

 

Složení:

méně než 5 % neiontových povrchově aktivních látek, parfém, 2-methyl-2H-isothiazolin-3- on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thiol-(1-oxid)

 

Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Likvidace obalů:

Použitý obal po vypláchnutí vodou odevzdejte do tříděného odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku likvidujte s přebytkem vody do kanalizace. Doba spotřeby: 36 měsíců od data výroby.

 

PN 157 Obsah: 500 ml Čárový kód: 8594825001073