OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

BOPON Hortenzie 1 kg

97,41 Kč

80,50 Kč bez DPH

Kód BOP-022
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Bopon Hortenzie, 1 kg


Bopon Hortenzie je vícesložkové minerální hnojivo. Draslík stimuluje tvorbu pupenů a prodlužuje kvetení. Fosfor zvyšuje odolnost vůči mrazu. Pečlivě vybrané mikro a makroprvky zaručují správný růst a zdravý vzhled rostliny.


 

Použití:


Změřte doporučenou dávku. Rovnoměrně rozmístěte hnojivo kolem rostliny. Smíchejte granulát s vrchní vrstvou zeminy. Zalijte rostlinu, aby se okamžitě aktivovaly látky v hnojivu.


 

Dávkování:


Výživa mladých rostlin i během výsadby - 2 x měsíčně (15 g/m2 nebo rostlina)

Výživa starších rostlin především během kvetení – 1 x měsíčně (25 g/m2)

Nepřekračujte doporučené dávkování, jinak hrozí poškození nebo zničení rostlin

Vystačí na 65 m2.Hnojivo může zanechávat hnědé skvrny na betonových, keramických a kamenných površích. Pokud dojde k jejich potřísnění hnojivem, okamžitě ho seberte a jeho zbytky smyjte vodou, skvrny odstraňte roztokem kyseliny citrónové.

 


Nebezpečí:


H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

Obsahuje superfosfát, síran železnatý. V případné náhodného požití vyhledejte lékařskou péči. Uchovávejte odděleně od potravin. Nakládání s odpady: Dodržujte platné právní předpisy.


 

Složení:


Hnojivo ES, Typ hnojiva: Hnojivo NPK (Mg, S) 7 : 5 : 8 (4,5 : 20) s 5 % železa (Fe).

Živiny (% m/m): 7 % celkového dusíku (N) (včetně 7 % dusičnanu amonného), 5 % oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v inertním roztoku citronanu amonného s vodou, 8 % oxidu draselného (K2O) rozpustného ve vodě, 4,5 % celkového oxidu hořečnatého (MgO), min. 20 % celkového oxidu sírového (SO3) (min. 16 % oxidu sírového rozpustného ve vodě), 5 % celkového železa (Fe).